Regierungsbezirk
Oberbayern

PA München-Pasing

   PSt I Stempel

Amtsstelle: Germering

Stempelgruppe: Zweikreisstegstempel
Stempel Inschrift: Germering
Unterscheidungsbuchstabe: a

FD: 13.02.50
LD:

Amtsstelle: Gernlinden

Stempelgruppe: Zweikreisstegstempel
Stempel Inschrift: Gernlinden
Unterscheidungsbuchstabe: a
FD: 03.07.50
LD:

Amtsstelle: Hechendorf am Pilsensee

Stempelgruppe: Zweikreisstegstempel
Stempel Inschrift: Hechendorf am Pilsensee (Oberbay)
Unterscheidungsbuchstabe: a

FD: 16.04.49
LD: 22.10.52

Amtsstelle: Nannhofen

Stempelgruppe: Zweikreisstegstempel
Stempel Inschrift: (13b) Nannhofen
Unterscheidungsbuchstabe: a

FD:
LD:

Amtsstelle: Puchheim

Stempelgruppe: Zweikreisstegstempel
Stempel Inschrift: (13b) Puchheim
Unterscheidungsbuchstabe: b

FD: 12.12.51
LD:

Amtsstelle: Steinebach

Kein Bild
vorhanden

Stempelgruppe: Zweikreisstegstempel
Stempel Inschrift: Steinebach
Unterscheidungsbuchtabe: a

FD: 25.01.49
LD: