Regierungsbezirk
Schwaben

PA Dinkelscherben

              ZdA / Z(M)dA Stempel

Amtsstelle: Burtenbach

Stempelgruppe: Altstempel Kreisstegstempel
Stempeltyp: ohne Gitter

Stempel Inschrift: Burtenbach
FD: 03.08.49
LD: 11.09.52

Amtsstelle: Ziemetshausen

Stempelgruppe: Altstempel Kreisstegstempel
Stempeltyp: ohne Gitter

Stempel Inschrift: Ziemetshausen
FD: 27.12.48
LD: 06.10.50